Корнинська об’єднана територіальна громада

Житомирська область, Попільнянський район

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Корнинської селищної ради

«Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.

         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.

Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділінки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».

        Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі його часток:

- база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності;

- база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Ставки встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

  1. Ставки податку для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості:

ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб в розмірі 0,01 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування (загальної площі).

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб в розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування (загальної площі).

2. Цілі державного  регулювання

         Основними цілями прийняття селищною радою даного регуляторного акту є:

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України вчастині  встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості;

- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;

- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей

       Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. У разі не встановлення рішеннями селищної ради місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища.

  1. Механізм розв’язання проблеми

        Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, його  ставок та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.          

5. Можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

         Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості. 

6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту

        Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

    Вигоди

    Витрати

Корнинська селищна рада

Чітке встановлення ставо кподатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості; надходження до селищного бюджету; своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Процедура розробки та прийняття регуляторного акту, затвердження рішення

 

Фізичні та юридичні  особи

Прозорість дій селищної ради

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

         Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

8. Показники результативності регуляторного акту

         Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості;

- обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

        Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.  

 

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Корнинської селищної ради

Попільнянського району

Житомирської області

 

        Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об»єктів житлової та/абе нежитлової нерухомості.

 

         2. Об»єктом оподаткування є об»єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

         3. Базою оподаткування об»єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, є її загальна площа, в тому числі її частка.

   

         4. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних осіб за 1 кв.м. площі об»єкта житлової нерухомості:

А) для квартир, незалежно від їх кількості – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Б) для будинків, незалежно від їх кількості – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;

В) для різних видів об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Г) для домоволодінь, дачних будинків, садових будинків, житлових приміщень, котеджів, прибудов до житлового будинку, житлових будівель, кімнат у житлових приміщеннях, назалежно від їх кількості - 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року.

        2. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, нежитлові приміщення, нежитлові будівлі, комплекси, споруди, приміщення), що перебуває у власності фізичних осіб за 1 кв.м. площі об»єкта нежитлової нерухомості – 0 ,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         3. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності юридичних осіб, за 1 кв. м загальної площі об»єкта житлової та нежитлової нерухомості – 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         4. Встановити на 2018 рік додаткову фіксовану ставку податку в розмірі 25000 грн за кожен об»єкт житлової нерухомості (його частку), що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. для квартири та 500 кв.м. для житлового будинку.

 

        5. Встановити пільги зі сплати податку:

- база оподаткування об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, зменшується:

А) для квартир, незалежно від їх кількості – на 60 кв.м;

Б) для будинків, незалежно від їх кількості – на 120 кв.м;

В) для різних видів об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток – на 180 кв.м.

        6. Встановити перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об»єкти житлової нерухомості:

- учасники бойових дій;

- багатодітні сім»ї;

- постраждалі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої та другої  

  категорій;

- інваліди всіх груп, в т. ч. інваліди дитинства;

- учасники АТО,

- спадкоємці загиблих учасників АТО.

 

        7. Базовий податковий період дорівнює календарному року.

         8. Обчислення суми податку з об»єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами за місцем податкової адреси власника такої нерухомості.

 

         9. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу декларацію встановленої форми.

 

       10. Податкове зобов»язання за звітний рік сплачується:

- фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

        11. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

        12. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

        13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь