Корнинська об’єднана територіальна громада

Житомирська область, Попільнянський район

Єдиний податок на 2018 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Корнинської селищної ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.

         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.

Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати єдиного податку, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».

Ставки єдиного податку встановлюються:

- для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі прожитковий мінімум);

- для платників другої  групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата).

1)  для першої групи платників єдиного податку –(фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень) – 10 відсотків  розмірупрожиткового мінімуму;

2 ) для другої групи платників єдиного податку –(фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання  послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-  обсяг доходу  протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень) – 20 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати.

2. Цілі державного  регулювання.

       Основними цілями прийняття селищною радою даного регуляторного акту є:

-  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення єдиного податку;

- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;

- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями селищної ради, місцевих податків та зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить великі втрати дохідної частини бюджету селища.

4. Механізм розв'язання проблеми.

        Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради єдиний податок, його  ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.      

5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту.

          Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння єдиного податку.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.

         Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єкти підприємницької діяльності та Корнинську селищну раду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

 

Корнинська селищна рада

Чітке встановлення ставок єдиного податку, надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою селища

Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення

Суб’єкти підприємницької діяльності

Забезпечення прозорого механізму справляння податку

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

        Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

8. Показники результативності регуляторного акту.

        Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників єдиного податку;

- обсяги надходжень єдиного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

           Цільова група: фізичні– платники єдиного податку.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

 

 

 

                                                                                                 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

                                                  Корнинської селищної ради

                                                  Попільнянського району

                                                      Житомирської області

 

          Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

      

         1. Встановити на території Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

  • для першої групи платників єдиного податку (фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень) –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
  • для другої групи платників єдиного податку (фізичні-особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

     обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень –  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

          2. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

          3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь