Корнинська об’єднана територіальна громада
Попільнянський район, Житомирська область

Про податки

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

____________________________________________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Керуючись статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Корнинська селищна рада  виносить  на публічне обговорення проекти рішень ради:
«Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»;
«Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»;
«Про встановлення ставки акцизного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»;
«Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»;
«Про встановлення ставок податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»;
«Прийняття рішень з даних питань необхідно для прозорого та ефективного встановлення податків, збільшення надходжень до селищного бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.
Адреса розробника проекту, до якої належить надсилати зауваження і пропозиції та при необхідності ознайомитися із додатковими матеріалами:
Корнинська селищна рада, тел. 64-1-35, 64-0-19, факс 64-1-35
Офіційний сайт селищної ради kornyn_sel_rada@ukr.net
Поштова адреса: 13514, вул. Соборна, 19, смт Корнин  Попільнянського району Житомирської області.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта від зацікавлених осіб приймаються в надрукованому вигляді на протязі одного місяця з дня оприлюднення даного проекту рішення за вищезазначеною адресою.

Аналізи регуляторного впливу даних регуляторних актів та додатків до рішень сесій розміщено на офіційному сайті Корнинської селищної ради www.kornynska.gromada.org.ua

 

Селищний голова                                                                              А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Корнинської селищної ради
«Про встановлення ставки акцизного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»
 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставки акцизного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
1.    Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямоване державне регулювання.
         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.
Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 
         Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території  Корнинської селищної ради  податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Проблемою є те, що селищна рада не регулює ставку даного податку, адже вона є стала і зафіксована у п. 215.3.10 ст.215 Податкового кодексу України, навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте з метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради і пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставки акцизного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».
Базою оподаткування  є  вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані.
Ставка акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів встановлюється у розмірі 5 відсотків.
2. Цілі державного  регулювання:
         Основними цілями прийняття селищною  радою даного регуляторного акта є:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;
- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;
- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.
        Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями селищної ради, місцевих податків та зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України  за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Неприйняття рішення «Про встановлення ставки акцизного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»  спричинить великі  втрати дохідної частини бюджету селища.
4. Механізм розв'язання проблеми.
         Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, його  ставки та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.      
5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту.
        Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.
         Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.
       Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Корнинська селищна рада    Чітке встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою селища    Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення
Фізичні та юридичні  особи    Забезпечення прозорого механізму справляння податку    Витрати, пов'язані зі сплатою податку
7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
        Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради  та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     
8. Показники результативності регуляторного акту
        Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
-обсяги надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.
        Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.
Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

 

 


ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Корнинської селищної ради
Попільнянського району
Житомирської області


          Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, в зв»язку з набранням чинності Закону України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у відповідності до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу  України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада


ВИРІШИЛА:  


          1. Платниками акцизного податку є особа – суб»єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

          2. Об»єкт оподаткування: реалізація суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарі.

          3. Базою оподаткування є вартість товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку.

          4. Ставка податку для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, становить 5 відсотків.

         5. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

         6. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

         7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Корнинської селищної ради
«Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.
         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.
Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 
З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати єдиного податку, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».
Ставки єдиного податку встановлюються:
- для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі прожитковий мінімум);
- для платників другої  групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата).
1)  для першої групи платників єдиного податку –(фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень) – 10 відсотків  розмірупрожиткового мінімуму;
2 ) для другої групи платників єдиного податку –(фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання  послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:
-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
-  обсяг доходу  протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень) – 20 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати.
2. Цілі державного  регулювання.
       Основними цілями прийняття селищною радою даного регуляторного акту є:
-  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення єдиного податку;
- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;
- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;
- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями селищної ради, місцевих податків та зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить великі втрати дохідної частини бюджету селища.
4. Механізм розв'язання проблеми.
        Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради єдиний податок, його  ставки та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.      
5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту.
          Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння єдиного податку.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.
6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.
         Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єкти підприємницької діяльності та Корнинську селищну раду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу    Вигоди    Витрати


Корнинська селищна рада    Чітке встановлення ставок єдиного податку, надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою селища    Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення
Суб’єкти підприємницької діяльності    Забезпечення прозорого механізму справляння податку     Витрати, пов'язані зі сплатою податку

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
        Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     
8. Показники результативності регуляторного акту.
        Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників єдиного податку;
- обсяги надходжень єдиного податку.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.
           Цільова група: фізичні– платники єдиного податку.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.
Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Корнинської селищної ради
Попільнянського району
Житомирської області

          Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:
       
         1. Встановити на території Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-    для першої групи платників єдиного податку (фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень) –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
-    для другої групи платників єдиного податку (фізичні-особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень –  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

          2. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

          3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Корнинської селищної ради
«Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»
 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної радин а  2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання
        Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.
Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 
З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати транспортного податку, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановленняставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.      
 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
2. Цілі державного  регулювання:
          Основними цілями прийняття селищною  радою даного регуляторного акту є:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення транспортного податку;
- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;
- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;
- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням транспортного податку.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями селищної ради місцевих податків та зборів,такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Неприйняття рішення «Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища.
4. Механізм розв'язання проблеми
Даним регуляторним актом передбачається встановлення на території селищної ради транспортного податку, його ставок та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.          
5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння транспортного податку.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати транспортного податку.
6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту
Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу    В      Вигоди               Витрати
Корнинська селищна рада    Чітке встановлення транспортного податку,надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою    Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення
Фізичні та юридичні  особи    Забезпечення прозорого механізму справляння податку    Витрати, пов'язані зі сплатою податку
 
7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
         Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     
8. Показники результативності регуляторного акту
Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників транспортного податку;
- обсяги надходжень транспортного податку.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту
Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники транспортного податку.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.
Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

   
Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний


ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Корнинської селищної ради
Попільнянського району 
Житомирської області

Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі.

        2. Об»єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п»яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

        3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п»яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

        4. Встановити ставку транспортного податкуз розрахунку на календарний рік в розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об»єктом оподаткування».
         5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Податок сплачується за місцем реєстрації об»єктів оподаткування і зараховується до бюджету Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
         Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

         7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок) Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально.
            Щодо об»єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об»єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об»єкт.

          8. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

          9. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

        10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Корнинської селищної ради
«Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»
 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
 
1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.
         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.
Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 
З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділінки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».
        Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі його часток:
- база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності;
- база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
Ставки встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
2.    Ставки податку для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості:
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб в розмірі 0,01 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування (загальної площі).
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб в розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування (загальної площі).
2. Цілі державного  регулювання
         Основними цілями прийняття селищною радою даного регуляторного акту є:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України вчастині  встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості;
- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;
- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;
- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей
       Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. У разі не встановлення рішеннями селищної ради місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища.
3.    Механізм розв’язання проблеми
        Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, його  ставок та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.          
5. Можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту
         Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості. 
6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту
        Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу        Вигоди        Витрати
Корнинська селищна рада    Чітке встановлення ставо кподатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості; надходження до селищного бюджету; своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою    Процедура розробки та прийняття регуляторного акту, затвердження рішення
 
Фізичні та юридичні  особи    Прозорість дій селищної ради    Витрати, пов'язані зі сплатою податку

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
         Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     
8. Показники результативності регуляторного акту
         Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості;
- обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту
        Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.
Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.  

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Корнинської селищної ради
Попільнянського району
Житомирської області

Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об»єктів житлової та/абе нежитлової нерухомості.

         2. Об»єктом оподаткування є об»єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         3. Базою оподаткування об»єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, є її загальна площа, в тому числі її частка.
    
         4. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних осіб за 1 кв.м. площі об»єкта житлової нерухомості:
А) для квартир, незалежно від їх кількості – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;
Б) для будинків, незалежно від їх кількості – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;
В) для різних видів об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток – 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року;
Г) для домоволодінь, дачних будинків, садових будинків, житлових приміщень, котеджів, прибудов до житлового будинку, житлових будівель, кімнат у житлових приміщеннях, назалежно від їх кількості - 0,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року.
        2. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, нежитлові приміщення, нежитлові будівлі, комплекси, споруди, приміщення), що перебуває у власності фізичних осіб за 1 кв.м. площі об»єкта нежитлової нерухомості – 0 ,01% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня звітного (податкового) року.
         3. Встановити на 2018 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності юридичних осіб, за 1 кв. м загальної площі об»єкта житлової та нежитлової нерухомості – 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
         4. Встановити на 2018 рік додаткову фіксовану ставку податку в розмірі 25000 грн за кожен об»єкт житлової нерухомості (його частку), що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. для квартири та 500 кв.м. для житлового будинку.

        5. Встановити пільги зі сплати податку:
- база оподаткування об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, зменшується:
А) для квартир, незалежно від їх кількості – на 60 кв.м;
Б) для будинків, незалежно від їх кількості – на 120 кв.м;
В) для різних видів об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку, у тому числі їх часток – на 180 кв.м.
        6. Встановити перелік осіб, які звільняються від сплати податку на об»єкти житлової нерухомості:
- учасники бойових дій;
- багатодітні сім»ї;
- постраждалі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої та другої   
  категорій;
- інваліди всіх груп, в т. ч. інваліди дитинства;
- учасники АТО, 
- спадкоємці загиблих учасників АТО.

        7. Базовий податковий період дорівнює календарному року.
         8. Обчислення суми податку з об»єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами за місцем податкової адреси власника такої нерухомості.

         9. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу декларацію встановленої форми.

       10. Податкове зобов»язання за звітний рік сплачується:
- фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
- юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

        11. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

        12. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

        13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Корнинської селищної ради
«Про встановлення ставок податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»
 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставок податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на  2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
 
1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.
         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.
Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 
          З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати податку на майно, в частині плати за землю, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставки податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».
Базою оподаткування  є:
1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено.

Ставки  земельного податку за земельні ділянки.

Для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд
    
0,03 % від нормативної грошової оцінки землі 

Ділянки для ведення особистого селянського господарства, ведення городництва
    
1,00 % від нормативної грошової оцінки землі

за земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності 
    
1 % від нормативної грошової оцінки

Для земель залізничного транспорту

    
  1 % від нормативної грошової оцінки

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 
    
1 % від нормативної грошової оцінки
Земельні ділянки, які перебувають в користуванні юридичних осіб     3% від нормативної грошової оцінки

Ставки орендної плати за земельні ділянки на території селищної ради


Земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 
    
5 % від нормативної грошової оцінки

2. Цілі державного  регулювання.
Основними цілями прийняття селищною  радою даного регуляторного акту є:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення податку на майно, в частині плати за землю;
- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;
- досягнення компромісу між платниками даного податку на  території Попільнянської селищної ради;
- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку  на майна, в частині плати за землю. 
3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів,передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Провстановлення на території Попільнянської селищної ради податку на майно, в частині плати за землю на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища. 
4. Механізм розв'язання проблеми
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради податок  на майно, в частині плати за землю, його ставки та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.    
5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку  на майно, в частині плати за землю.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати податку на майно, в частині плати за землю.
 6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту
Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Попільнянську селищну раду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 
Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Попільнянська селищна рада    Чітке встановлення ставокподатку на майно, в часині плати за землю;надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою    Процедура розробки та прийняття регуляторного акту, затвердження рішення

Фізичні та юридичні  особи    Прозорість дій селищної ради    Витрати, пов'язані зі сплатою податку
 7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Попільнянської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     
 8. Показники результативності регуляторного акту
Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платниківподатку на майно, в частині плати за землю;
- обсяги надходжень податку на майно, в частині плати за землю.
 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту
Цільова група: фізичніта юридичні особи – платники податку на майно, в частині плати за землю.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.
Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Попільнянської селищної ради.

Селищний голова                                                О.О. Можарівський

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Корнинської селищної ради
Попільнянського району 
Житомирської області

           Заслухавши інформацію спеціаліста землевпорядника селищної ради Кравченка Сергія Васильовича та у відповідності до Податкового кодексу України, розділу «Місцеві податки і збори»,  ст. ст. 26, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 12 Земельного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Встановити на території Корнинської селищної ради податок на майно в частині плати за землю.
          2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки на території селищної ради (додаток 1).
          3. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки на території селищної ради (додаток 2).
          4. Затвердити ставку податку на майно в частині плати за землю для фізичних осіб на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (додаток 3).
          5. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на майно, в частині плати за землю (додаток 4).        
          6. Звільнити від сплати земельного податку фізичних осіб згідно ст. 281 Податкового кодексу України в межах граничних норм.
          7. Встановити, що з 01.01.2017 року від сплати податку на майно в частині плати за землю звільняються юридичні особи, які знаходяться на території Корнинської селищної ради:
-    органи  державної влади і місцевого самоврядування,
-    дошкільні, позашкільні, загальноосвітні навчальні заклади,
-    заклади культури, парки і сквери,  
-    заклади охорони здоров»я, соціального захисту,
-    заклади фізичної культури та спорту, стадіони,
-    релігійні організації України, Статути  (Положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку,
-    установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів і є неприбутковими.  

           7. Землі запасу в с. Королівка, які знаходяться біля вул. Річної розцінювати по ціні ріллі вул. Річна.

         8. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

           9. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті селищної ради, на інформаційному стенді селищної ради в установленому порядку, а також забезпечити направлення копії цього рішення до Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ.

       10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, сфери послуг та земельних відносин.


Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ДОДАТОК 3
                                                                               до рішення шістнадцятої сесії
                                                                               селищної ради сьомого скликання
                                                                               25.05.2017 № 

С Т А В К И
податку на майно в частині плати за землю
для фізичних осіб на земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено
на 2018 рік

Шифри агровиробничих груп грунтів    Вулиці та номери будинків    Ставка земельного податку за 1 га ріллі    Ставка земельного податку за 1 га саду
5а    Садова  (вся вулиця)    71,75    32,75
    Нова (парна сторона) з № 10 по № 16, (непарна сторона) з № 9 по № 27    71,75    32,75
    Гагаріна (вся вулиця)    71,75    32,75
    Піщана (парна сторона) з № 32 по № 66.    71,75    32,75
    Карла Маркса (парна сторона) з № 60 по № 102, (непарна сторона) з № 73 по № 129.    71,75    32,75
    Провулок Шкільний (весь провулок)    71,75    32,75
    Провулок Гранітний (весь провулок)    71,75    32,75
    Генерала Пилипенка (вся вулиця)    71,75    32,75
    Шкільна (непарна сторона) з № 57 по № 123, (парна сторона) з № 90 по № 132.    71,75    32,75
    Дачна (непарна сторона) з № 27 по № 81, (парна сторона) з № 2 по № 44.    71,75    32,75
    Київська (парна сторона) з № 16 по № 18.    71,75    32,75
    Свободи (парна сторона) з № 8 по № 40, (непарна сторона) з № 1 по № 21.    71,75    32,75
    Бузкова (непарна сторона) з № 13 по № 17, (парна сторона) з № 12 по № 22.    71,75    32,75
    Дружби народів (непарна сторона) з № 27 по № 39, (парна сторона) з № 22 по № 30.    71,75    32,75
            
8б    Карла Маркса (парна сторона) з № 2 по № 58, (непарна сторона) з 1 по № 71.    127,17    60,96
    Провулок Карла Маркса (весь)    127,17    60,96
    Гранітна (вся вулиця)    127,17    60,96
    Зуєва (вся вулиця)    127,17    60,96
    Ватутіна (вся вулиця)    127,17    60,96
    Медична (вся вулиця)    127,17    60,96
    Королівська (вся парна сторона), непарна сторона № 13.    127,17    60,96
    Морозівка (непарна сторона) з № 1 по № 41, (парна сторона) з № 2 по № 46.    127,17    60,96
    Київська (парна сторона) з № 2 по № 4, (непарна сторона) № 1-а.    127,17    60,96
    Шкільна (непарна сторона) № 1-а, з № 45 по № 55, (парна сторона) з № 50 по № 88.    127,17    60,96
    Соборна (парна сторона) з № 8 по № 14, з    № 66 по № 76.    127,17    60,96
    Польова (вся вулиця)    193,21    631,32
    Набережна (непарна сторона) з № 1 по № 15.    193,21    631,32
    Набережна (парна сторона) з № 2 по № 18.    127,17    60,96
    Соснова (вся вулиця)    127,17    60,96
    1-го Травня (непарна сторона) № 25, (парна сторона) з № 22 по № 30.    127,17    60,96
    Провулок Личі (непарна сторона) з № 23 по № 25, парна сторона весь провулок.    193,21    631,32
    Зарічна (вся вулиця)    127,17    60,96
    Соборна (парна сторона) з № 78 по № 98.    193,21    631,32
    Личі (парна сторона) з № 138 по № 144, (непарна сторона) з № 67 по № 73.    193,21    631,32
    Урожайна вся вулиця.    127,17    60,96
37в    Дачна (непарна сторона) з № 1 по № 25.    133,65    124,98
    Нижня (вся вулиця)    133,65    124,98
    Провулок Нижній (весь)    133,65    124,98
            
8а    Нова (парна сторона) з № 18 по № 46.    91,31    42,69
    Свободи (парна сторона) з № 42 по № 70, (непарна сторона) з № 23 по № 73.    91,31    42,69
            
14б    Піщана (парна сторона) з № 2 по № 30.    94,59    42,69
    Провулок Мокрий (весь)    94,59    42,69
    Київська (непарна сторона) вся, (парна сторона) з № 6 по № 14.    94,59    42,69
    Соборна  (непарна сторона) з № 1 по № 5, (парна сторона) з № 2 по № 6.    94,59    42,69
    Шкільна (парна сторона) з № 28 по № 48, (непарна сторона) з № 19 по № 43.    94,59    42,69
    Личі  (парна сторона) з № 4 по № 10.    143,67    441,92
    С. Королівка, Перемоги (парна сторона) № 12.    94,59    42,69
    С. Королівка, Пушкіна, (парна сторона) з № 12 по № 14, (непарна сторона) з № 15 по № 33.    94,59    42,69
            
29в    Шкільна (парна сторона) з № 2 по № 26, (непарна сторона) з № 1 по №17.    166,26    185,94
    Соборна (непарна сторона) з № 7 по № 59, (парна сторона) з № 16 по № 62.    166,26    185,94
    Провулок Студентський (весь)    166,26    185,94
    Провулок Фруктовий (весь)    166,26    185,94
    Заводська (вся вулиця)    166,26    185,94
    Ганни Ткаченко (парна сторона) з № 2 по     № 12, (непарна сторона) з № 1 по № 9.    166,26    185,94
    1-го Травня (непарна сторона) з № 1 по № 23, (парна сторона) з № 2 по № 20, провулок 1-го Травня весь.    166,26    185,94
    Бузкова (парна сторона) з № 6 по № 10, (непарна сторона) № 1 по № 11.    166,26    185,94
    Дружби народів (непарна сторона) з № 13 по № 25, (парна сторона) з № 10 по № 20.    166,26    185,94
    Личі (парна сторона) з № 124 по № 136, (непарна сторона) з № 51 по № 65.    252,66    1925,51
    Королівська (непарна сторона) з № 1 по № 3.    166,26    185,94
            
33в    Семена Палія (вся вулиця)    192,37    198,17
    Лугова (вся вулиця)    192,37    198,17
    Квіткова (вся вулиця)    192,37    198,17
    Народицька (вся вулиця)    192,37    198,17
    Грушевського (вся вулиця)    192,37    198,17
    Херсонська (вся вулиця), 
Нова з № 31 по № 37.    192,37    198,17
    С. Королівка, Чайки Дніпрової (непарна сторона) з № 17 по № 19.    192,37    198,17
            
38в    Набережна (парна сторона) № 20 по № 56    97,78    91,46
    Лісна (вся вулиця)    97,78    91,46
    Провулок Ганни Ткаченко (весь)    97,78    91,46
    Ганни Ткаченко (парна сторона) з № 14 по   № 40, (непарна сторона) з № 11 по № 19.    97,78    91,46
    Воскрисенська (парна сторона) з № 38 по            № 80, (непарна сторона) з № 25 по № 77.    97,78    91,46
            
39г    Мельнична (вся вулиця)    84,73    70,11
    Провулок Мельничний (весь)    84,73    70,11
    Воскрисенська (парна сторона) з №2 по№36 (не парна сторона ) з № 1 по № 23    84,73    70,11
            
52г    Личі (парна сторона) з № 96 по № 122.    440,91    3156,55
    Селище Корнинське, Шевченка (непарна сторона) з № 53 по № 65, (парна сторона) з  № 36 по № 52.    440,91    3156,55
    Селище Корнинське, Станційна, (вся вулиця).    440,91    3156,55
    Масив Радгосп.    440,91    
    Масив Радгосп (в кінці вул. Прудова).    440,91    
    Масив за гаражем цукрозаводу.    440,91    
    Селище Корнинське, Прудова (вся вулиця)    440,91    
    Селище Корнинське, Молодіжна (вся вулиця).    440,91    
    Селище Корнинське, Слави , Мічуріна (вся вулиця).    440,91    
    Селище Корнинське, Богдана Хмельницького (непарна сторона) з № 1 по № 55, (парна сторона) з № 2 по № 52.    440,91    658,55
    Селище Корнинське, Вишнева (вся вулиця )    440,91    658,55
    Селище Корнинське, Новоселищна (непарна сторона) з № 1 по № 11, (парна сторона) з № 2 по № 8.    440,91    658,55
    Селище Корнинське, Горького, провулок Спортивний (вся вулиця).     440,91    658,55
    Селище Корнинське, Визволителів
(непарна сторона) з № 1 по № 13, (парна сторона) з № 2 по № 12.     440,91    658,55
    Селище Корнинське, Миколаївка (не парна сторона ) з № 1 по № 13 ,(парна сторона )    440,91    658,55
    вся вулиця        
92в    Воскресенська ( не парна сторона ) з № 79 по № 83    195,65    -
    Личі, (парна сторона) № 2, (непарна сторона) з № 1 по № 3.    195,65    -
            
133г    Ірпінська, Сонячна, (вся вулиця)    192,37    121,91
    Лисівська (парна сторона) з № 6 по № 36    192,37    121,91
    Селище Корнинське, Шевченка (непарна сторона) з № 81 по № 85.    292,25    1262,63
            
178в    С. Королівка, Миру (парна сторона) з № 2 по № 8.    123,88    45,71
    С. Королівка, Пушкіна (непарна сторона) № 13.    123,88    45,71
            
9в    С. Королівка, Перемоги (парна сторона) з № 2 по № 14, (непарна сторона) з № 1 по № 29.    140,23    91,46
    С. Королівка, Лесі Українки ( парна сторона ) з № 4 по № 38    140,23    91,46
    С. Королівка, Миру (непарна сторона) з № 1 по № 71, (парна сторона) з № 20 по № 52.    140,23    91,46
    С.Королівка,Чайки Діпрової( парна сторона )з № 2 по № 6 з № 12 по № 14 , з № 20 по № 30    140,23    91,46
    С. Королівка, Пушкіна (парна сторона) з № 18 по № 30.    140,23    91,46
            
14в    С. Королівка, Миру (парна сторона) з № 10 по № 16, з № 74 по № 96.    97,78    45,71
    С. Королівка, Чайки Дніпрової (парна сторона) № 10, з № 16 по 18    97,78    45,71
            
33г    С. Королівка, Перемоги (непарна сторона) з № 15 по № 17.    172,81    176,83
    С. Королівка, Річна (непарна сторона) з № 1 по № 17, (парна сторона) з № 2 по № 10.    172,81    176,83
    С. Королівка, Пушкіна (непарна сторона) з 37 по № 75.    172,81    176,83
            
36в    С. Королівка, Чайки Дніпрової (непарна сторона) з № 21 по № 23, № 27.    133,65    85,37
    С. Королівка, Пушкіна (парна сторона) з № 2 по № 6, (непарна сторона) з № 5 по № 9.    133,65    85,37
            
40г    С. Королівка, Чайки Дніпрової (непарна сторона) з № 3 по № 15.    238,01    286,57
            
6б    Личі (непарна сторона) з № 1 по № 47, (парна сторона) з № 12 по № 40.    158,50    505,04
    Провулок Личі (непарна сторона) з № 1 по № 21.    158,50    505,04
    Селище Корнинське, Прорізна (парна сторона) з № 32 по № 52.    158,50    505,04
    Селище Корнинське, Миколаївка (непарна сторона) з № 25 по № 41.    158,50    505,04
            
55г    Раківка (вся парна сторона), (непарна сторона) з № 51 по № 85.    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Джерельна (вся вулиця).    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Шевченка (непарна сторона) з № 1 по № 51, (парна сторона) з № 26 по № 34.    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Богдана Хмельницького (парна сторона) з № 54 по № 76, (непарна сторона) з № 57 по № 87.    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Новоселищна (непарна сторона) з № 13 по № 31, (парна сторона) з № 10 по № 32.    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Прорізна (парна сторона) з № 2 по № 30, (непарна сторона) з № 1 по № 25.    346,73    2020,19
    Селище Корнинське, Миколаївка (непарна сторона) з № 15 по № 23, Незалежності вся вулиця , провулок Незалежності весь    346,73    2020,19
            
57г    Личі № 49 (Дмитрук).    203,06    1104,80
    Личі (парна сторона) з № 52 по № 94.    203,06    1104,80
    Селище Корнинське, Шевченка (парна сторона) з № 2 по № 18.    203,06    1104,80
            
56г    Раківка (непарна сторона) з № 1 по № 49.    242,72    1388,88
    Селище Корнинське, Шевченка (непарна сторона) з № 67 по № 79, (парна сторона) з № 20 по № 24, з № 54 по № 76. 242,70    242,72    1388,88
    Селище Корнинське, Визволителів (непарна сторона) з № 15 до кінця вулиці, (парна сторона) з № 14 до кінця вулиці.    242,72    1388,88
    Селище Корнинське, Житомирська (вся вулиця).    242,72    1388,88
            
210г    Селище Корнинське, верхній ставок.    198,19    -
            
178г    Личі (парна сторона) з № 42 по № 50.    212,99    536,60
121г    Масив за гаражем цукрозаводу.     411,15    -

Землі житлової забудови по кварталах:

Номера кварталів    Вулиці, номери будинків, категорії земель за функцією використання.    Ставка земельного податку за 1 га 
    Перша економіко-планувальна зона.    
1    Соборна (парна сторона) з № 2 по № 46    442,60
    Соборна (непарна сторона) з № 3 по № 41    442,60
    Ганни Ткаченко (парна і непарна сторона)    442,60
    Шкільна (парна сторона) з № 2 по № 26    442,60
    Королівська (парна і непарна сторона)    442,60
    Весь провулок Ганни Ткаченко    442,60
    Ватутіна (парна і непарна сторона)    442,60
    Вся вулиця Медична    442,60
    Весь провулок 1-го Травня    442,60
    1-го Травня (непарна сторона) з № 1 по № 21    442,60
    Київська (парна сторона) з № 2 по № 8    442,60
    Київська (непарна сторона) № 1    442,60
    Морозівка (непарна сторона) з № 1 по № 15    442,60
    Провулок Мокрий (вся парна сторона)    442,60
    Землі комерційного призначення    38808,60
2    Вся вулиця Урожайна    465,69
    Вся вулиця Херсонська    465,69
    Вся вулиця Народицька    465,69
    Вся вулиця Грушевського    465,69
    Вся вулиця Квіткова    465,69
    Вся вулиця Лугова    465,69
    Вся вулиця Семена Палія    465,69
    Вся вулиця Лисівська    465,69
    Вся вулиця Сонячна    465,69
    Вся вулиця Ірпінська     465,69
    Землі комерційного призначення    36884,55
3    Київська (парна сторона) з № 10 до кінця    442,60
    Київська (непарна сторона) з № 3 до кінця    442,60
    Вся вулиця Садова    442,60
    Вся вулиця Гагаріна    442,60
    Нова (непарна сторона) з № 1 по № 37    442,60
    Нова (парна сторона) з № 2 по № 16    442,60
    Вся вулиця Зуєва    442,60
    Землі комерційного призначення    38808,60
4    Дружби народів (парна сторона) з № 2 по № 22    442,60
    Дружби народів (непарна сторона) № 1 по № 27    442,60
    Свободи (парна сторона) з № 2 по № 28    442,60
    Свободи (непарна сторона) з № 1 по № 21    442,60
    Воскрисенська ( непарна сторона) з № 1 по № 23    442,60
    Соборна (непарна сторона) з № 43 по№ 59, Бузкова (вся не парна сторона ) ,1-го Травня (вся парна сторона )    442,60
    Землі комерційного призначення    38808,60
5    Нова (парна сторона) з № 18 до кінця    438,79
    Воскрисенська (непарна сторона) з № 65 до кінця    438,79
    Свободи (непарна сторона) з № 23 до кінця    438,79
    Вся вулиця Піщана    438,79
    Змелі комерційного призначення    38808,60
6    Шкільна (непарна сторона) з № 1 по № 19    465,67
    Весь провулок Студентський    465,67
    Воскрисенська (вся парна сторона)    465,67
    Воскрисенська  (непарна сторона) з № 25 по № 63    465,67
    Провулок Фруктовий весь    465,67
    Соборна № 61    465,67
    Соборна (парна сторона) з № 48 по № 64    465,67
    Бузкова (парна сторона) з № 2 до кінця    465,67
    Дружби народів (парна сторона) з № 24 до кінця    465,67
    Дружби народів (непарна сторона) з № 29 до кінця    465,67
    Свободи (парна сторона) з № 30 до кінця    465,67
    Вулиця Мельнична вся    465,67
    Провулок Мельничний весь    465,67
    Землі комерційного призначення    36884,55
7    Вулиця Дачна вся    434,93
    Соборна (непарна сторона) з № 63 до кінця    434,93
    Землі комерційного призначення    36243,79
8    Набережна (вся парна сторона)    396,43
    Соборна (парна сторона) з № 66 по № 76    396,43
    Вулиця Зарічна вся    396,43
    Вулиця Заводська вся    396,43
    Вулиця Нижня вся    396,43
    Провулок Нижній весь    396,43
    Землі комерційного призначення    36243,79
9    Морозівка вся парна сторона    419,52
    Морозівка (непарна сторона) з № 17 по № 41    419,52
    Шкільна (непарна сторона) з № 21 по № 29    419,52
    Шкільна (парна сторона) з № 28 по № 56    419,52
    Карла Маркса (парна сторона) з № 2 по № 56    419,52
    Карла Маркса (непарна сторона) з № 1 по № 75    419,52
    Урочище Глинище    419,52
    Соснова вся вулиця    419,52
    Провулок Карла Маркса весь    419,52
    Гранітна (вся непарна сторона)    419,52
    Провулок Мокрий (вся непарна сторона)    419,52
    Землі комерційного призначення    36868,44
    ІІ економіко-планувальна зона    
10    Шкільна (парна сторона) з № 58 по № 92    346,87
    Шкільна (непарна сторона) з № 31 по № 57    346,87
    Карла Маркса (парна сторона) з № 58 по № 88    346,87
    Карла Маркса (непарна сторона) з № 77 по № 103    346,87
    Гранітна (вся парна сторона)    346,87
    Провулок Гранітний весь    346,87
    Провулок Шкільний весь    346,87
    Землі комерційного призначення    28835,74
11    Карла Маркса (непарна сторона) з № 105 до кінця    346,87
    Карла Маркса (парна сторона) з № 90 до кінця    346,87
    Шкільна (непарна сторона) з № 59 до кінця    346,87
    Генерала Пилипенка вся вулиця    346,87
    Шкільна (парна сторона) з № 94 до кінця    346,87
    Землі комерційного призначення    28835,74
12    Польова вся вулиця    333,39
    Набережна (вся непарна сторона)    333,39
    Лісна вся вулиця    333,39
    Шкільна (парна сторона) з № 78 до кінця    333,39
    Землі комерційного призначення    30500,27
13    Раківка вся вулиця    367,06
    Личі (парна сторона) з 2 по № 82    367,06
    Личі (непарна сторона) з № 1 по № 49    367,06
    Провулок Личі весь    367,06
    Землі комерційного призначення    28905,54
14    Личі (парна сторона) з № 84 до кінця    309,82
    Личі (непарна сторона) з № 51 до кінця    309,82
    Землі комерційного призначення    28837,53
    Село Королівка    
    Річна    408,51
    Пушкіна    408,51
    Чайки Дніпрової    408,51
    Миру    408,51
    Лесі Українки    408,51
    Перемоги    408,51
    Землі комерційного призначення    35771,28
    Селище Корнинське 
перша економіко-планувальна зона.    
1    Б. Хмельницького (непарна сторона) з № 57 по № 87    378,98
    Новоселищна вся вулиця    378,98
    Б. Хмельницького (вся парна сторона)    378,98
    Прорізна вся вулиця    378,98
    Миколаївка вся вулиця    378,98
    Горького вся вулиця    378,98
    Провулок Спортивний весь    378,98
    Визволителів вся вулиця    378,98
    Незалежності вся вулиця    378,98
    Провулок Незалежності весь    378,98
    Землі комерційного призначення    30206,74
2    Б. Хмельницького (непарна сторона) з № 1 по № 55    362,49
    Вишнева вся вулиця    362,49
    Молодіжна вся вулиця    362,49
    Слави вся вулиця    362,49
    Мічуріна вся вулиця    362,49
    Прудова (парна сторона) з № 2 по № 10    362,49
    Прудова, № 1    362,49
     Землі комерційного призначення    30206,74
3    Житомирська вся вулиця    378,98
    Прудова (непарна сторона) з № 3 до кінця    378,98
    Землі комерційного призначення    31855,16
4    Шевченка (парна сторона) з № 2 по № 38    365,77
    Прудова, № 14    365,77
    Землі комерційного призначення    30428,68
6    Шевченка (непарна сторона) з № 1 по № 51.    392,13
    Прудова (парна сторона) з № 18 по № 26.    392,13
    Джерельна вся вулиця    392,13
    Землі комерційного призначення    32028,78
    Селище Корнинське,
друга економіко-планувальна зона.    
5    Шевченка (непарна сторона) з № 53 до кінця    290,49
    Шевченка (парна сторона) з № 40 до кінця    290,49
    Землі комерційного призначення    24146,42
7    Станційна вся вулиця    282,00
    Землі комерційного призначення    24146,42

Ставки земельного податку по Лучинській сільській раді:

    Назва вулиць і номери будинків    Ставка земельного податку на ріллю    Ставка земельного податку на пасовище    Ставка земельного податку під житловою забудовою
1     Вул. Братів Шевченко з № 2 по № 8    105,17    36,01    303,05
2    Вул. Рад з №2 по № 36 (права сторона)
Вул. Кірова з № 1 по № 29
Провулок Садовий з № 2 по № 4    77,33    32,02    303,05
3    Вул. Братів Шевченко з № 10 по № 18    120,64    -    303,05
4    Вул. Лісна з № 2 по № 8    120,64    -    303,05
5    Вул. Рад з № 1 по № 17 (ліва сторона)
Провулок Щорса з № 1 по № 7
Вул. Калініна з № 1 по № 10    120,64    -    303,05
6    Вул. Шкільна з № 11 по № 23    129,91    -    303,05
7    Провул. Садовий №1 №6    105,17    -    303,05
8    Вул. Першотравнева з № 1 по № 24
Вул. Жовтнева з № 2 по № 28 ( права сторона) з № 1 по № 9 (ліва сторона)
Вул. Горького з № 1 по № 9    95,89    -    303,05
9    Вул. Радянська з № 2 по № 14    83,51    34,68    303,05
10    Вул. Радянська з № 1 по № 11 (ліва сторона)
Вул.Шкільна з №1 по №9 (ліва сторона) з № 2 по №10 (права сторона)       83,51    34,68    303,05
11    Вул. Радянська з № 13 по № 48    77,33    32,02    303,05
12    Вул. Чапаєва з № 2а по № 14    83,51    34,68
    303,05
13    Вул. Червоноармійська з № 6 по №  38(права сторона) з №7 по №15 (ліва сторона)    77,33    32,02    303,05
14    Вул. Ватутіна з №1 по №8
Вул. Островського №1    83,51    34,68    303,05
15    Вул. Червоноармійська з №1 по №5    105,17    36,01    303,05
16    Вул. Зарічна з №1 по №22
Вул. Жовтнева з №11 по №31 (ліва сторона) з №30 по №44 (права сторона)    83,51    34,68    303,05
17    Вул. Перемоги з №1 по №17    83,51    34,68    303,05
18    Вул. Островського з №1 по № 11    83,51    34,68    303,05
19    Вул. Червоноармійська з № 40 по № 48 (права сторона) та №17 (ліва сторна)    98,98    24,01    303,05
20    Вул. Червоноармійська з № 50 по № 62    98,98    24,01    303,05
21    Вул. Червоноармійська з № 64 по № 86(права сторона)    98,98    24,01
    303,05
22    Вул.Червоноармійська з № 19 по № 47 (ліва сторона)    83,51    34,68    303,05
        Ставка податку за землі комерційного призначення в с. Лучин 26068,68 грн за 1 га.
Ставки податку по Сущанській сільській раді:

    Назва вулиць та номера будинків    Ставка податку 1 га ріллі    Ставка податку 1 га забудованих територій    Ставка податку 1 га сіножатей
1    Вул. Підлісна  вся вулиця    38,28    698,56    21,74
2    Вул. Травнева вся вулиця    45,79    698,56    21,74
3    Вул. В.Казмірчука з№1 по №19    47,69    669,67    21,74
4    Вул.  В.Казмірчука з №2 по №8    32,04    669,67    21,74
5    Вул. В. Казмірчука з №10 по № 20    46,44    669,67    21,74
6    Вул. В. Казмірчука з №23 по № 29    45,79    669,67    21,74
7    Вул. Зарічна вся вулиця    45,79    669,67    21,74
8    Вул. Перемоги вся вулиця    37,03    669,67    21,74
9    Вул. Жовтнева вся вулиця    47,69    669,67    21,74
10    Вул. Садова вся вулиця    21,31    544,25    21,74
11    Вул. Леніна №№1,2,3,4    38,28    663,88    21,74
12    Вул. Леніна з №5 по № 27    45,79    698,56    21,74
13    Вул. Леніна з№6 по №22    45,79    698,56    21,74
14    Вул. Леніна з №24 по №38    46,44    698,56    21,74
15    Вул. Леніна з №31 по №41    47,69    669,67    21,74
16    Вул. Леніна з №40 по №82а    37,03    669,67    21,74
17    Вул. Леніна з №43 пол №49    47,69    669,67    21,74
18    Вул. Леніна з №51 по № 63    37,03    669,67    21,74
19    Вул. Леніна з №63а по №69    37,03    669,67    21,74
20    Вул. Леніна з№71 по №93    45,79    733,27    21,74
21    Вул. Леніна з №95 по №№107,173,175    20,04    -    21,74
22    Вул. Леніна з №84 по №100    45,79    733,27    21,74
23    Вул. Леніна з №102 по № 110    45,79    733,27    21,74
24    Вул. Леніна з №112 по №126    45,79    733,27    21,74
25    Вул. Леніна з №128 по №140    20,04    602,35    21,74
26    Вул. Леніна з №109 по №119    25,73    602,35    21,74
27    Вул. Леніна з №121 по №163    20,04    602,35    21,74
28    Вул. Леніна з №144 по №178    20,04    602,35    21,74
29    Вул. Леніна з №180 по №200    20,04    602,35    21,74

       Ставка податку за землі комерційного призначення в с. Сущанка 29347,63 грн за 1 га.

Ставки земельного податку по Турбівській сільській раді:

№ п/п    Назва вулиць та номерів будинків    Ставка податку за 1 га ріллі    Ставка податку за 1 га земель під забудовою
1    Вул. Зої Космодем»янської  з№1 по №№ 25,28    15,15    335,27
2    Вул. Зої Космодем»янської з № 27 по № 30    10,82    335,27
3    Вул. Зої Космодем»янської з № 29 по № 38    23,09    335,27
4    Вул. Гагаріна  з № 1 по № 5    15,15    321,42
5    Вул. Гагаріна з № 7 по №№ 30,31,32,33,34,42-44    9,02    335,27
6    Вул. Гагаріна з №35,46 по № 50    9,02    335,27
7    Вул. Радянська з № 1 по № 22, 24,26, 28, 30    15,15    335,27
8    Вул. Радянська з № 23 по № 25, 27-а    10,82    318,62
9    Вул. Толкачова з № 1 по № 22    14,07    335,27
10    Вул. Толкачова з № 15 по № 44    15,15    335,27
11    Вул. Толкачова з № 46 по № 52    16,24    335,27
12    Вул. Леніна № 1, 3    14,07    335,27
13    Вул. Леніна з № 2 по № 31    15,15    321,42
14    Вул. Леніна з № 30 по № 42    15,15    335,27
15    Вул. Братів М»ялківських № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 по № 16.    15,15    321,42
16    Вул. Братів М»ялківських № 4, 8, 9    9,02    321,42
17    Вул. Братів М»ялківських з № 17 по № 49    11,55    335,27


Ставки податку по с. Лисівка, Мишерине:

№ п/п    Назва вулиць та номера будинків    Ставка податку 1 га ріллі    Ставка податку 1 га забудованих територій    Ставка податку 1 га б/річних
насаджень
1    Вул. Харківська № 2    161,99    394,44    28,22
2    Вул. Харківська з № 4 по № 22, 9    161,99    394,44    28,22
3    Вул. Харківська з № 15 по № 49, з № 24 по № 28, № 56, 58    120,46    394,44    19,77
4    Вул. Харківська з № 30 по № 48, № 53, 55, 60    120,46    394,44    19,77
5    Вул. Харківська № 11, 13    161,99    394,44    28,22
6    Вул. Черкаська з № 1 по № 9    170,31    394,44    39,54
7    Вул. Черкаська з № 11 по № 17, з № 2 по № 10    170,31    394,44    39,54
8    Вул. Черкаська з № 1 по № 21, № 29    170,31    394,44    39,54
9    Вул. Запорізька з № 1 по № 21, № 29    174,52    394,44    35,28
10    Вул. Запорізька з № 23 по № 27, з № 31 по № 39, з № 41 по № 43    174,52    394,44    35,28
11    Вул. Запорізька з № 4 по № 24    174,52    394,44    35,28
12    Вул. Запорізька з № 26 по № 48    174,52    394,44    35,28
13    Вул. Запорізька з № 45 по № 49, № 50    120,46    394,44    19,77
14    Вул. Запорізька № 52    120,46    394,44    19,77
15    Пров. Запорізький  1, 2    170,31    394,44    39,54
16    Вул. Житомирська № 1    178,63    394,44    24,03
17    Вул. Житомирська     178,63    394,44    24,03
18    Вул. Толкачова з № 2 по № 40    245,11    394,44    91,77
19    Вул. Толкачова з № 25 по № 31, з № 42 по № 48    245,11    394,44    91,77
20    Вул. Толкачова з № 11 по № 17    245,11    394,44    91,77
21    Вул. Толкачова з № 19 по № 23    245,11    394,44    91,77
22    Вул. Першотравнева     174,52    394,44    39,54
23    Вул. Великокліщівська № 1    245,11    394,44    91,77
24    Вул. Великокліщівська з № 2 по № 10, з № 20 по № 22, № 16, з № 26 по № 38    245,11    394,44    91,77
25    Вул. Великокліщівська № 34    245,11    394,44    91,77
26    Вул. Великокліщівська № 36, 17    245,11    394,44    91,77
27    Вул. Великокліщівська № 4, 12, 14    245,11    394,44    91,77
28    Вул. Зарічна № 3, з № 9 по № 23, з № 25 по № 33, з № 32 по № 40, з № 24 по № 28, з № 56 по № 58    170,31    394,44    39,54
29    Вул. Зарічна № 7, 30, 42, з № 46 по № 50, № 68    170,31    394,44    39,54
30    Вул. Зарічна з № 4 по № 12, № 44, 54    170,31    394,44    39,54
31    Вул. Зарічна з № 14 по № 20, з № 35 по № 39    170,31    394,44    39,54
32    Вул. Вінницька з № 1 по № 10    178,63    394,44    24,03
33    Вул. Вінницька № 5, 121, з № 14 по № 46, з № 7 по № 42    307,48    394,44    72,00
34    Вул. Вінницька № 11    307,48    394,44    72,00
35    Вул. Вінницька № 13, з № 15 по № 19    299,16    394,44    -
36    Вул. Вінницька № 27, з № 29 по № 65, № 67, з № 56 по № 86    178,63    394,44    24,03
37    Вул. Вінницька з № 48 по № 54    178,63    394,44    24,03
38    С. Мишерине з № 1 по № 19, з № 4 по № 22    170,31    259,24    39,54
39    С. Мишерине № 2    170,31    259,24    39,54
40    С. Мишерине № 21    178,63    259,24    -
        Ставка податку за землі комерційного призначення в с. Лисівка 22956,19 грн за 1 га. 

 

Секретар селищної ради                                                                        Л.Г.Гончарук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                               ДОДАТОК 1
                                                                               до рішення шістнадцятої сесії
                                                                               селищної ради сьомого скликання
                                                                               25.05.2017 № 

С Т А В К И
податку на майно в частині плати за землю
на території  селищної ради
на 2018 рік


        1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 0,03% від нормативної грошової оцінки землі.

        2. Для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва – 1,00% від нормативної грошової оцінки землі.

        3. За земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, суб»єктів господарювання, для провадження підприємницької діяльності – 1,00% від нормативної грошової оцінки землі.

        4. Для земель залізничного транспорту та які задіяні під залізничною інфраструктурою – 1,00% від нормативної грошової оцінки одиниці площі по області.

        5. За земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні суб»єктів господарювання державної та комунальної власності – 1,00% від нормативної грошової оцінки.

        6. За земельні ділянки, які перебувають в користування юридичних осіб – 3,00% від нормативної грошової оцінки.

 

Секретар селищної ради                                                                        Л.Г.Гончарук

 

 

 

 


                                                                               ДОДАТОК 2
                                                                               до рішення шістнадцятої сесії
                                                                               селищної ради сьомого скликання
                                                                               25.05.2017 № 


С Т А В К И
орендної плати за земельні ділянки
на території  селищної ради
на 2018 рік


          Земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності – 5,00% від нормативної грошової оцінки.

 

Секретар селищної ради                                                                        Л.Г.Гончарук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ДОДАТОК 4
                                                                               до рішення шістнадцятої сесії
                                                                               селищної ради сьомого скликання
                                                                               25.05.2017 №

                                                                                                                                                     
Положення
про податок на майно, в частині плати за землю
по Корнинській селищній раді


                                            1. Загальне положення

      Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

                                     2. Платники земельного податку  
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. землекористувачі;
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим кодексом України.

                                            3. Об’єкт оподаткування   
3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
3.2. Земельні частинки (паї), які перебувають у власності.

                               4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування є нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації визначеного відповідно  до порядку 
4.2. площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження).
4.3. Рішення щодо нормативно грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативно грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
                             
                                        5. Ставка земельного податку     
5.1. Ставки податку за земельні ділянки, встановлюються у розмірах, згідно п.2 цього рішення.

                               6. Податковий період для плати за землю  
6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
6.2. Базовий податковий (звітний) рік  починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 
                                 
                             7. Порядок обчислення плати за землю  
7.1.  Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.
При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних  днів місяця, що настає за звітним.
7.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

                                        8. Строк сплати плати за землю     
8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.
8.2. Облік фізичних осіб -  платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене в податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.4. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
8.5. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.6. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).
8.7. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб   

Від сплати податку звільняються:         

1. Санатарно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації , які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи , становить не менше як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

        Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою , який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
    
         У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації  інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3. Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки ( крім національних та державних  дендрологічних парків), освіти, охорони  здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

5. Державні та комунальні дитячі санаторно – курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно – курортні та оздоровчі заклади України,  які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця,наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6. Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки , школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно- спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди . У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.  

          10. Земельні ділянки,  які не підлягають оподаткуванню земельним податком 

Не сплачується податок за:

1.  Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи  ( зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення,гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

2. Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

3. Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земельним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг,  а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно – мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
6. Земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7. Земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8. Земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути ( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

                               11. Особливості оподаткування плати за землю   
11.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються відповідно ст. 284 Податкового кодексу України .

                               12.  Індексація нормативно грошової оцінки  
13.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативно грошова оцінка земельних ділянок.
        Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
         Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативно грошової оцінки земель, на який індексується нормативно грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року,  що визначається формулою:
Кі = I:100
де I – індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.
        Коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативно грошової оцінки земель.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативно грошової оцінки земель.

Орендна плата        

Підставою  для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
Платником орендної плати є орендар земельної ділянки .
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної  категорії земельних ділянок на відповідній території;
не може перевищувати 12 відсотків нормативно грошової оцінки;
плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.                   
                            

Секретар селищної ради                                                                      Л.Г.Гончарук